Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa

20-22 lutego 2025

konferencje

Patronat wydarzeń

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję nie upoważnia do wejścia na imprezę targową.

Wybierz wydarzenie

Japońskie Ogrody Bonsai

Japońskie Ogrody Bonsai to firma z pasją, która specjalizuje się w tworzeniu pięknych i imponujących drzew bonsai i niwaki oraz w sprzedaży wszystkich akcesoriów potrzebnych do uprawiania tych roślin.

Na Warsaw Home Green Days odbędą się pokazy formowania drzew bonsai wykonywane przez zaproszonych gości, warsztaty wykonywania specjalnych doniczek, a także pokazy malarstwa japońskiego.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i ZIDA Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO i WYKONAWCÓW tzw. DACHÓW ZIELONYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1. FUNKCJE I ZALETY tzw. dachów zielonych:

aspekt społeczny;
aspekt przestrzenny;
aspekt ekonomiczny;
aspekt ekologiczny.

1.2. GŁÓWNE RODZAJE tzw. dachów zielonych I ICH PODZIAŁY ze względu na:

ich położenie względem obiektu budowlanego (WNĘTRZNE albo ZEWNĘTRZNE);
cel ich budowy – tj. O FUNKCJI OZDOBNEJ, PRODUKCYJNEJ, SPECJALNEJ, w tym:
Z SPECJALISTYCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ:
✓ SPORTOWĄ – dla przykładu wspomniana murawa Stadionu Narodowego;
✓ WZMOCNIONĄ (np. NETLON ADVANCED TURF, FIBRETURF), rzadko eksploatowanych (drogi p. pożarowe, podjazdy do altan śmietnikowych itp.);
OBIEKTÓW militarnych, tajnych PRZEJŚCIA DLA DZIKICH ZWIERZĄT, ZABYTKOWE.
rodzaj zastosowanej zieleni – wykorzystywane rośliny:
(W UPRAWIE: INTENSYWNEJ, EKSTENSYWNEJ, PÓŁINTENSYWNEJ, MIESZANEJ);
ich użytkowanie (UŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI albo NIEUŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI);
podmioty uprawnione do ich użytkowania (UŻYTKU PUBLICZNEGO albo PRYWATNE);
na zastosowanie lub brak warstwy izolacji termicznej:
NIEOCIEPLONE;
DOCIEPLONE, z ich dalszym podziałem z uwagi na układ warstw hydroizolacji i termoizolacji (O TRADYCYJNYM albo ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW);
zróżnicowanie nachylenia połaci dachu – tj. O PŁASKIEJ, SKOŚNEJ, STROMEJ POŁACI
DACHOWEJ,
zróżnicowany stopień nachylenia zazielenianej powierzchni – tj. O PŁASKIM, SKOŚNYM, STROMYM albo ZRÓŻNICOWANYM NACHYLENIU ZAZIELENIONEJ POWIERZCHNI,
kompatybilność materiałowa produktów systemu (SYSTEMOWE, tzw. „NIESYSTEMOWE”);
rolę substratu w systemie (tzw. „JEDNO” albo WIELOWARSTWOWE);
budowę hydroizolacji (JEDNOWARSTWOWĄ albo DWUWARSTWOWĄ).

1.3. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE:

teren biologicznie czynny;
odbiory: końcowy, częściowy, techniczny, prac zanikowych lub ulegających zakryciu;
odpowiedzialność za błędy, np. stosowanie tzw. ziemi z wykopu zamiast specjalistycznego
substratu.

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:

2.1. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZIDA:

„Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” (optymalny, lekki);
„Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” – spadzisty;
„Dach zielony” w uprawie półintensywnej „kwietna łąka”;
„Dach zielony” w uprawie intensywnej (ekonomiczny, bioróżnorodny);
Drzewo na tzw. dachu zielonym;
Dach komunikacyjny (ruch pieszy i samochodowy).

2.2. Bezpieczeństwo p.poż tzw. dachu zielonego.
2.3. Pielęgnacja i warunki gwarancji tzw. dachu zielonego.
2.4. SPECJALISTYCZNE SUBSTRATY ZIDA na tzw. dachy zielone.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24-03-2023 roku, od godz. 9:00, w toku Międzynarodowych Targów Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa WARSAW HOME GREEN DAYS 2023, w PTAK WARSAW EXPO, zostanie przeprowadzone, BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE (przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” – NOT i ZIDA Sp. z o.o.) SZKOLENIE DLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO, WYKONAWCÓW tzw. DACHÓW ZIELONYCH w systemie ZIDA oraz urzędników organów administracji publicznej właściwych w sprawach zielonej infrastruktury (ochrony środowiska, planowania przestrzennego, architektury itp.).

Zainteresowani udziałem w ww. szkoleniu i uzyskaniem certyfikatu proszeni są zgłaszanie się mail (rzeczoznawca@Rabinski.pl) do Wiceprezesa PSDZ – NOT Pana Jaremy Andrzeja Rabińskiego prowadzącego rekrutacje.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Warsztaty projektowe z programem Gardenphilia DESIGNER podczas Green Days 2023

Czwartek 23.03.2023 r.

10.00-12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

13.30-14.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

14.30-15.30

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

15.30-16.30

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

Piątek 24.03.2023 r.

10.00 -12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

13.30- 14.30

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

14.30- 15.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

15.30- 16.30

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

Sobota 25.03.2023 r.

10.00 -12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

13.30- 14.30

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

14.30- 15.30

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

15.30- 16.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie organizatora.
Link do rejestracji na Warsztaty Projektowe Gardenphilia DESIGNER: https://gardenphilia.com/warsztaty-green-days-2023/

*Informacje zawarte w tym harmonogramie, mogą ulec zmianie ponieważ agenda wydarzenia stale się powiększa.

Bezpłatne, certyfikowane szkolenie Federacji Arborystów Polskich pt. „INWENTARYZOWANIE DRZEW – propozycja ujednolicenia wymagań", w toku Międzynarodowych Targów Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa WARSAW HOME GREEN DAYS 2023 w PTAK WARSAW EXPO.

Czwartek 23.03.2023 r. od godz. 9:00

Wykłady:

"Inwentaryzowanie drzew – omówienie zagadnień formalnych i wybranych norm prawnych"

Wykład obejmuje omówienie miedzy innymi zagadnień:

Inwentaryzowanie (w zależności od wykonującego podmiotu, wskazanie dokumentów lub dokumentacji dla potrzeb których jest wykonywane itp.
Inwentaryzacja (definicja pojęcia – określenie istoty, rodzaje oraz różnice w zakresach inwentaryzacji drzew i/lub krzewów, zieleni wysokiej oraz zadrzewienia, rozróżnienie rodzajów dokumentacji opracowywanych dla potrzeb dokumentowania zadrzewienia albo drzewostanu.
Definicje pojęć (drzewo, krzew, zieleń wysoka, zadrzewienie, drzewostan, dendroflora, złom, wykrot, itp. ze wskazaniem podstaw prawnych.
Zakres inwentaryzacji:
części graficznej – rysunkowej. (Rysunek, czy mapa do celów projektowych. „Geodezyjna”, czy też nie? I dlaczego. zakres obszaru opracowania. Znaki graficzne.
Części opisowa, czy opis techniczny oraz sposób sporządzenia (dawny tabelaryczny i obecny). Zakres.

Wykładowca FAP: Jarema Andrzej Rabiński.

"Opis stanu drzewa – omówienie zagadnień merytorycznych i najczęstszych błędów”

Wykład obejmuje omówienie prawidłowość:

pisowni nazwy gatunkowej;
danych dendrometrycznych;
sporządzania opisu:
korzeni, sytemu korzeniowego, bryły korzeniowej itp.
tzw. szyi korzeniowej (zgrubienie odziomkowe, nabiegi korzeniowe, pędy epikormiczne);
przewodnika (pnia lub pni albo strzały);
korony.

Wykładowca FAP: dr inż. Marcin Kolasiński.

"Diagnostyka stanu drzewa"

Wykład obejmuje omówienie diagnostyki wykonywanej w toku inwentaryzowania drzew dla potrzeb:

inwentaryzacji parków, zadrzewień dla potrzeb budowlanych, itp.;
oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia, w szczególności z uwagi na ich stan;
opinii sporządzanych przez biegłych (w postepowaniu administracyjnym), biegłych sądowych (w postepowaniu karnym lub cywilnym) albo rzeczoznawców.

Wykładowca FAP: dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska.

"Wybrane wady drzew w ocenie praktyka arborysty"

Specjalistyczny wykład obejmuje omówienie w przystępny sposób (opisywanych przez niego, w tym na forach internetowych) wielu ciekawych przykładów wad drzew z którymi mogą się spotkać inwentaryzujący.

Wykładowca FAP: Andrzej Cichoń.

Wykładowcy FAP przeprowadzający szkolenie:

Andrzej Cichoń

Wieloletni wykonawca – arborysta.
European Tree Worker.
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym.
Inspektor Drzew.
PREZES Federacji Arborystów Polskich.

Dr inż. Marcin Kolasiński

PRACOWNIK DYDAKTYCZNY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII, oraz szkółkarstwa;
PRZEWODNICZĄCY Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
AUTOR licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.
WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
Członek KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.

Jarema Andrzej Rabiński

Wieloletni BIEGŁY SĄDOWY przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w W-wie, w zakresie – ochrony środowiska.
RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – P.S.D.Z. Nr 1, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych.
RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.O. Nr 847, w specjalności ochrona środowiska.
RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.P.M.B. Nr 1105, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.
Wieloletni Inspektor Nadzoru Arborystycznego.
WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.

Dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

PRACOWNIK NAUKOWY SGGW w Warszawie.
SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII i ARBORYSTYKI oraz nauk rolniczych w specjalności architektura krajobrazu.
CZŁONEK ZARZĄDU Federacji Arborystów Polskich.
WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
AUTORKA licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.

Certyfikat:

Uczestnik bezpłatnego certyfikowanego szkolenia nie ma obowiązku nabycia certyfikatu Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia.
Certyfikat Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia otrzymują bezpłatnie jedynie członkowie FAP, z opłaconą składka członkowska za 2023 rok.
Osoby nie będące członkami Federacji Arborystów Polskich zainteresowane uzyskaniem certyfikatu, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za jego wydanie w wysokości 130 zł.

ZIELONE MARZENIA I INSPIRACJE

Czwartek 23.03.2023 r.

12:00-13:30

Iza Szarmach, Olga Piórkowska (HGTV)

więcej…

Zrównoważony ogród- jak projektować ogród w zgodzie z naturą

Goście: Maja Popielarska (HGTV), Agnieszka Skuza (garden and the city), Mateusz Kałafut (mateusz_dekoruje)

14:00-15:00

Krzysztof Semp, Profitcrew

więcej…

O czym musisz pamiętać sprzedając za granicą?

Piątek 24.03.2023 r.

12:00-13:30

Iza Szarmach, Olga Piórkowska (HGTV)

Wyposażenie ogrodów i tarasów – trendy, wzornictwo i technologia dla ekologii

Goście: Anna Bełczącka (Tarasola), Agnieszka Kowalska (Belldeco), Przemysław Marzec (Euro Spas)

14:30 - 15:30

Dr Anna Gajda lek. wet. Ewa Mazur

więcej…

Ile zarabiają pszczoły i czy chodzą na L4?

więcej…

15:30 - 16:30

dr hab. inż. Ewa M. Zaraś

więcej…

Green Collars – nowe zielone zawody, interesująca ścieżka zawodowa

więcej…

Sobota 25.03.2023 r.

12:00-13:30

Piotr Czuryłło, GRUPA DESIGNALL

więcej…

Własny ogród a koniec świata jaki znamy